.
.... European Association for Research on Plant Breeding
..... Europäische Gesellschaft für Züchtungsforschung
..... Association Européenne pour l'Amélioration des Plantes

17th EUCARPIA General Congress, 8-11 September 2004, Tulln, Austria